Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Administrator informuje:

 1. Administratorem danych osobowych  jest  POWIATOWE CENTRUM POMOCY          w  RYBNIKU  z siedzibą przy ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik.
 2. W organizacji został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym: pcpr@powiatrybnicki.pl oraz pod adresem siedziby jednostki, tel. 32 426 00 33.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, a także w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych może być także udzielona zgoda na przetwarzanie danych tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku nawiązywania umowy, podstawą prawną przetwarzania może być także art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Na gruncie prawa krajowego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:

a)      ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b)      ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

c)       ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

d)      ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

e)      ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych poza podmiotami uprawnionymi na mocy przepisów prawa, a także podmiotami upoważnionymi przez Administratora, ale tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań przez Administratora.
 2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania (z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń Administratora). w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów, w tym ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 3. Przysługuje Pani/Panu  prawo do:

a)      dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu);

b)      prawo ich sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących);

c)       usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi);

d)      ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. w przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania);

e)      prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania – brak przesłanek do tego rodzaju sposobu przetwarzania danych w placówce);

f)       prawo wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);

g)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w  dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 2. Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat Pani/ Pana  i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana  wpływać.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a niepodanie danych osobowych skutkuje  brakiem możliwości dalszego procedowania zgodnie z procedurami przewidzianymi w przepisach dotyczących udzielania pomocy społecznej.
 4. Dane osobowe Pani/ Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

POZOSTAŁE:

PROJEKTY UNIJNE:

KLUB SENIORA:
 

KLUB SENIORA

PIECZA ZASTĘPCZA:
 

PIECZA ZASTĘPCZA

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ, PORADNICTWO:

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, PORADNICTWO

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY:

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY

DRUKI DO POBRANIA:

DRUKI DO POBRANIAStarostwo Rybnik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w RybnikuBiuletyn Informacji Publicznej

Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej