Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Projekt „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

 

Projekt „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

 

Głównym celem projektu jest zapobieganie o ograniczenie negatywnych skutków występowania COVID – 19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

Celem szczegółowym Projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych i instytucjonalnych  podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:

a)zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trypie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);

b) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią ( w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekujących);

c) zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/ izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Bezpośrednimi odbiorcami Projektu będą wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjolanej , w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie .

Dla dzieci z niepełnosprawnością planowany jest zakup oprogramowania dostosowanego do ich potrzeb. Ponadto należy podkreślić, że celem Projektu nie jest wsparcie podmiotów pieczy zastępczej jako takich, ale w głównej mierze, w zależności od zakresu wsparcia, samych wychowanków w niej umieszczonych i ich opiekunów.

  1. Sprzęt komputerowy – to m.in. komputery wraz z oprogramowaniem. Oprogramowanie to oprogramowanie podstawowe, oprogramowanie służące do nauki, wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji, organizacji czasu wolnego oraz oprogramowanie dotyczące poszerzenia wiedzy w zakresie tematyki podnoszonej w czasie nauczania zdalnego.
  2. Sprzęt audiowizualny – to m.in. sprzęt realizujący różne formy przekazu informacji (tekstu, dźwięku, grafiki, obrazu, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji  w odpowiedniej formie.
  3. Oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami to m.in. wszelkie udogodnienia i programy komputerowe przewidziane dla osób z niepełno sprawnościami, pomagające i przystosowujące komputery do ich obsługi oraz programy skierowane do konkretnych grup osób z niepełnosprawnością przewidziane dla nich i pomagające w zdalnej nauce.
  4. Środki ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki  epidemią to m.in. środki ochrony indywidualnej – maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne.
  5. Wyposażenie miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej – m.in. łóżka, szafy, biurka, sprzęty do stref odpoczynku oraz inne wyposażenie niezbędne do zorganizowania i wyposażenia miejsc do kwarantanny/izolacji.

 

Środki, pochodzą z dwóch źródeł, tj:

Wojewoda na realizację projektu przekazuje Samorządowi środki finansowe – w łącznej kwocie 219405,00 zł. Środki będą pochodzić z dwóch źródeł, tj.:

  1. Płatność ze środków europejskich (rozdz. 85504, par. 2057) w kwocie 184914,53 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście złotych pięćdziesiąt trzy grosze), co stanowi 84,28 % dofinansowania,
  2. Ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego  (rozdz. 855504, par 2059) w kwocie 34490,47 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści siedem groszy), co stanowi 15,72 % dofinansowania.

Po okresie trwałości projektu tj. po 5 latach od zakończenia projektu, sprzęt komputerowy i audiowizualny staje się własnością Samorządu, który ma za zadanie wykorzystać go na cele dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Natomiast sprzęty wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji po zakończeniu projektu i czasie epidemii powinien służyć do opieki nad dziećmi o charakterze interwencyjnym.

Sprzęt komputerowy oraz audiowizualny będzie własnością powiatu oraz samorządu województwa i będzie on użyczany rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka oraz instytucjonalnym formom pieczy zastępczej na mocy umowy użyczenia.

 

Przetargi i zapytania ofertowe

 

POZOSTAŁE:

PROJEKTY UNIJNE:

KLUB SENIORA:
 

KLUB SENIORA

PIECZA ZASTĘPCZA:
 

PIECZA ZASTĘPCZA

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, PORADNICTWO:

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, PORADNICTWO

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY:

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (PFRON), SENIORZY

DRUKI DO POBRANIA:

DRUKI DO POBRANIAStarostwo Rybnik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w RybnikuBiuletyn Informacji Publicznej

Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej

Mapa - reagujemy przeciwko przemocy